• Kövess minket a Facebookon!
  • Kövess minket az Instagramon!
  • Kövess minket a YouTube-on!

Adatkezelési tájékoztató

Az ectopolis.hu nem él vissza, és nem üzletel adatokkal. A hírlevél feliratkozásban megadott adatait arra használjuk, amire a rendelkezésünkre bocsátotta őket. Adatokat nem ad ki harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabály vagy hatósági eljárás kötelezi. Az adatokat naplózza, és biztonságosan kezeli, hogy megvédje az illetéktelen felhasználóktól. Feliratkozása után bármikor lehetősége van az adatait helyesbíteni, törölni, töröltetni, kezelését korlátozni.

Adatvédelmi rendszabályainkkal az olvasók bizalmát szeretnénk fokozni, miközben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak teszünk eleget. Az ectopolis.hu kinyilvánítja, hogy minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy meghatározza a honlappal kapcsolatos nyilvántartások működésének törvényes rendjét, biztosítsa az adatvédelem alapelveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Az adatkezelő
Ectopolis.hu
Működtetője: Kovács Krisztián
Elérhetőség: info@ectopolis.hu; kovacs.krisztian@ectopolis.hu
Adatkezelőként (IT-szolgáltatók) közreműködését vesszük igénybe.

A kezelt adatok
Kizárólag a hírlevél feliratkozáskor megadott név (becenév, vagy azonosító) és e-mail cím, az oldal frissítéseiről történő hatékony tájékoztatásnak eleget téve.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy az érintett hozzájárulását adta nevének és e-mail címének kezeléséhez. (Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre.)

Az érintettek köre
Az adatkezeléssel érintett minden olyan természetes személy, aki önkéntes hozzájárulását adta az adatkezelőnek a vele való kapcsolatfelvételhez személyesen vagy elektronikusan.

Adattovábbítás adatai
Adat semmilyen körülmények közt nem továbbítható harmadik félnek.

Időtartam
Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg, illetve lehetővé teszi olvasóinak, hogy azok adataik kezelését bármikor visszavonhassák.

Módosítás/törlés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Adatkezelő reakcióideje
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított huszonöt napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adathordozhatóság
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok több adathordozón is rögzülnek (a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik). Az adatalany az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

Jogi nyilatkozat

Az ectopolis.hu weboldalon és annak aloldalain található összes tartalom a portál üzemeltetőjének kizárólagos tulajdonát képezi. Az üzemeltető fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az üzemeltető előzetes és írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és/vagy értékesítése. Ezen részek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala szigorúan tilos.

Az ectopolis.hu weboldal és annak aloldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogosulatlan vagy törvénysértő felhasználás büntető- és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után. Értesüléseinket, írásainkat kizárólag egyértelmű, minden közlésnél feltüntetett hivatkozással lehet átvenni.

Az ectopolis.hu weboldalnak nem áll módjában kontrollálni azon oldalak adatközlését, melyekre az egyes cikkek, interjúk forrásaként hivatkozik, így az ezeken az oldalakon található hibás adatközlésért, esetleges jogsértésért semmiféle felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem vállal felelősséget a tájékoztatásából származó esetleges félreértésekért és a portálról már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, ezáltal elérhető korábbi oldalaiért, írásokért, cikkekért, szövegrészekért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének szükséges gondoskodnia.